logo

Vikalangula Kalyana Vedika

Contact Us

Plot 50,Tapovan Colony, Karmanghat Road, Near Golden Furniture,

Saroor Nagar,

Hyderabad - 500035

Ph: +(91)-40-49487008 / +(91)-9849693954

Email: vkvedikaorg@gmail.com / vkv8297@gmail.com

Webmaster: Giri Kolanupaka (kolanupaka@gmail.com / +(91)-9949474871)